Equinox yw un o’r asiantaethau cyfathrebu mwyaf blaenllaw yng Nghymru sy’n cynnig gwasanaeth llawn.

A ninnau wedi ein lleoli yng Nghaerdydd, rydym wedi bod ar flaen y gad ers 1996, gan ddarparu ymgyrchoedd sydd wedi ennill gwobrau mewn mwy na 22 o sectorau diwydiannol gwahanol. Rydym yn dîm clos o unigolion bywiog sy’n llawn o angerdd dros yr hyn a wnawn, a thros y rhai y gweithiwn drostynt.

Mae ein harbenigedd yn cynnwys ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol; perthynas â'r cyfryngau traddodiadol; pynciau llosg a rheoli argyfwng; materion cyhoeddus a lobïo, yn ogystal â dylunio a chynhyrchu a hyfforddiant cyfathrebu proffesiynol. Daw ein cleientiaid o drawstoriad eang o sectorau gan gynnwys twristiaeth, lletygarwch a threftadaeth; eiddo, adeiladu ac adfywio, manwerthu a hamdden, elusennau a’r sector nid er elw.

PRide-2015-Gold-Winner-Banner

Tystebau

Bu Equinox yn darparu ymgyrchoedd cyfathrebu llwyddiannus Cadw ers bron i dair blynedd, gan ragori ar y targedau a osodwyd a chynyddu cyrhaeddiad ein CC gan o leiaf 10% flwyddyn ar ôl blwyddyn.
Catrin Elis, Rheolwr Marchnata, Cadw
Mae Equinox yn dîm brwdfrydig a phroffesiynol sydd wedi dyfeisio syniadau eithriadol o greadigol dro ar ôl tro er mwyn gyrru ymgyrchoedd CC hynod lwyddiannus, fel rhan o strategaeth gyfathrebu ehangach.
Jennifer Stewart, Pennaeth HLF yng Nghymru
Sylweddolodd Equinox bwysigrwydd dal sylw’r gymuned ar lein gydag ymgyrch gwirioneddol arloesol, deniadol a llawn chwilfrydedd. Llwyddon nhw i gyfathrebu’r holl oedd gan Ben-y-bont i’w gynnig yn wyneb dirnadaeth heriol oedd yn bodoli, gan annog blogwyr i edrych eilwaith ar y lle ac ysgrifennu am Ben-y-bont a’r ddarpariaeth i ymwelwyr mewn modd gwahanol. Rydw i’n edrych ymlaen at weithio gyda’r tîm eto er mwyn cael rhagor o hwyl a chreadigrwydd!
Paul Steele, Sylfaenydd a Golygydd BaldHiker.com a blogiwr gyda Visit Britain a Huffington Post
Fel cyrchfan, rydym ni’n gwthio dulliau deinamig ac arloesol o ymwneud â’r cyfryngau cymdeithasol, ac roeddem yn falch o gydweithio gyda chwmni oedd yn rhannu ein huchelgais. Roedd y meddylfryd yn fywiog; y tîm yn eangfrydig; y dull o weithio’n gefnogol; ac roedd y canlyniad yn un llwyddiannus. Diolch i bawb yn Equinox.
Ieuan Sherwood, Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont Ar Ogwr
Mae brwdfrydedd, arbenigedd a syniadau creadigol Equinox yn amhrisiadwy i ni. Maen nhw’n ein helpu i feddwl am lawer o syniadau arloesol er mwyn trosglwyddo’r neges a chreu sylw cyfryngol gwych ar y radio, yn y wasg leol a chenedlaethol ac ar draws sianeli cyfryngau cymdeithasol. Gwnaeth y tîm i ni deimlo’n hollol gartrefol, ein llenwi â hyder llwyr, ac roedden ni’n hollol barod i roi ein hysgwydd o dan y baich wrth baratoi ar gyfer seisynau tynnu lluniau, sylw cyfryngol, cyfweliadau a digwyddiadau lansio. Yn ogystal, roedden nhw’n llawer o hwyl, ond yn hollol broffesiynol yr un pryd.
Nicola Sumner-Smith, Uwch-swyddog Adfywio Gwledig, Cymunedau Gwledig Creadigol