Case Studies - Environment - FtAW

Tipio Cymru

Ein Cenhadaeth Partneriaeth sector gyhoeddus-breifat yw Taclo Tipio Cymru (TTC), a gyllidir gan Lywodraeth Cymru, ac yn cynnwys dros 50 sefydliad partner, oll yn gweithio ynghyd i ddiddymu tipio yng Nghymru. Ein amcanion CC blynyddol yw:: Codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd a pherthnasedd cymuned lanach, rhoi gwybod i’r gynulleidfa darged sut i daflu gwastraff yn ddiogel, […]

Tanwydd Pren Cymru

Mae Tanwydd Pren Cymru yn fenter gan Fforwm Pren Cymru, sef y corff sy’n cynrhychioli a hybu’r diwydiant tanwydd pren yng Nghymru a’r Gororau. Ein Cenhadaeth Comisiynwyd Equinox Communications yn ystod hydref 2011 i ddatblygu ymgyrch gyfathrebu a fyddai’n targedu perchnogion coedwigoedd, pobl broffesiynol megis penseiri a datblygwyr, a pherchnogion tai i sylweddoli mantiesion newid […]

Netregs

Lansiwyd NetRegs yn 2004 i ddarparu canllawiau am ddim i fusnesau bach a chanolig yn y DU ar ufuddhau i ddeddfwriaeth amgylcheddol heb fod angen cofrestru. Sefydliad sy’n bodoli ar y we ydyw (www.netregs.gov.uk) ac mae’n bartneriaeth rhwng Asiantaeth yr Amgylchedd yn Lloegr a Chymru, Asiantaeth Diogelu Amgylchedd yr Alban ac Asiantaeth Amgylchedd Gogledd Iwerddon. […]

Solargen

Cwmni sy’n arbenigo mewn ynni adnewyddadwy a marchnadoedd ynni’r haul yw SolarGen Solutions sy’n dylunio, gweithgynhyrchu a gosod goleuadau ffyrdd, arwyddion ffyrdd a systemau rheoli trafnidiaeth ynni’r haul ar gyfer y farchnad yn y DU ac yn rhyngwladol. Ein Cenhadaeth Comisiynwyd Equinox i hybu a chynyddu ymwybyddiaeth o’u gwaith arloesol, eu cynnyrch a’u gwasanaethau ar […]

Comisiwn Datblygu Cynaliadwy

Comisiynwyd Equinox gan Y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy (CDC), bwrdd ymgynghorol annibynnol Cynulliad Cymru ar ddatblygu cynaliadwy, i reoli’i Gynhadledd ar gyfer y Cenhedloedd Celtaidd. Ein Cenhadaeth Bwriad y Gynhadledd, yr ail o’i bath i’w chynnal yng Nghaerdydd, oedd arddangos prosiectau datblygu cynaliadwy blaengar o Gymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban, gan ddod ag ymarferwyr ynghyd i […]