Hyfforddi Sector Ynni Cymru (WEST) ‘Cynhadledd Hybu’r Gorllewin WEST’

Y Genhadaeth Bwriad trosgynnol yr ymgyrch hwn oedd rhoi cyhoeddusrwydd i gynhadledd ‘Ddiwrnod Blasu Hyfforddiant’ WEST yn Stadiwm y Liberty, er mwyn denu mynychwyr (125 i gyd) ac annog busnesau i ymgorffori atebion carbon isel i’w gweithredu o ddydd i ddydd. Ein Dull Anfon gwahoddiadau’n uniongyrchol at bob rhanddeiliad allweddol y gwyddwyd amdanynt tua chwech i […]

Swim Wales

Nofio Cymru: Creu Tonnau yng Nghymru

Ein Cenhadaeth Comisiynwyd Equinox Communications ym mis Ebrill 2014 i godi ymwybyddiaeth o fenter Pasport Dŵr Nofio Cymru a chefnogi gweledigaeth gyfun Llywodraeth Cymru a’r sefydliadau partner o gael pob plentyn yng Nghymru i fedru nofio erbyn 2020. Ein Dull Darparodd Equinox ymgyrch dri mis ar gyfer rhanddeiliaid a chysylltiadau cyfryngol o fis Mehefin i […]

Case Studies - Public Sectors Services - Swansea Bay City Region

Rhanbarth Dinas Bae Abertawe

Ein Cenhadaeth Ym mis Gorffennaf 2013 daeth Bae Abertawe’n ddinas-ranbarth gyntaf Cymru, ac yn ei sgil cyhoeddwyd fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn un o’r pedwar Awdurdod Lleol sylfaen, ynghyd â Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Dinas a Sir Abertawe. Gofynnwyd i Equinox Communications, fel asiantaeth CC a marchnata barhaus Cyngor Bwrdeistref Sirol […]

Rhwydwaith Digwyddiadau Gwledig y Fro

Prosiect a sefydlwyd gan Gyngor Bro Morgannwg yw Rhwydwaith Digwyddiadau Gwledig y Fro, i sefydlu rhwydwaith o ddigwyddiadau gyda’r bwriad o ddwyn trefnwyr digwyddiadau gwledig o’r ardal leol ynghyd i rwydweithio a manteisio ar ddarparu a rhannu gwybodaeth a’r defnydd rhad ac am ddim o offer stoc. Ein Cenhadaeth Comisiynwyd Equinox Communications i weithio gyda […]

Gwerth Cymru

Sefydlwyd Gwerth Cymru yn 2002 gan Lywodraeth y Cynulliad i yrru gwelliannau mewn arferion caffael ar draws y sector gyhoeddus gyfan yng Nghymru ac actio fel catalydd ar gyfer arbedion oddi fewn i economi, amgylchedd a chymunedau Cymru. Ein Cenhadaeth Comisiynwyd Equinox i ddatblygu a gweithredu strategaeth cyfathrebu effeithiol i wella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o […]

Y Comisiwn Etholiadol

Mae’r Comisiwn Etholiadol yn gorff annibynnol a sefydlwyd gan Senedd Prydain. Mae’n rheoleiddio cyllid pleidiol ac etholiadol ac mae’n gosod safonau ar gyfer etholiadau gaiff eu cynnal yn effeithiol. Mae’r Comisiwn yn annibynnol o’r Llywodraeth ac yn atebol i’r Senedd. Ein Cenhadaeth Comisiynwyd Equinox i weithredu ymgyrch CC i godi proffil yng Nghymru gyda’r bwriad […]

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Comisiynwyd Equinox i reoli’r cysylltiadau cyfryngol ar gyfer yr amgueddfa hanes diwydiannol a morol genedlaethol arfaethedig gwerth £30miliwn yn Abertawe. Ein Cenhadaeth Derbyniodd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe mwy na £10 miliwn oddi wrth Gronfa Treftadaeth y Loteri, y dyfarniad mwyaf yng Nghymru, ac fe gymeron ni rôl yr ymgynghorydd er mwyn gwneud y […]

Cyfiawnder Troseddol Dyfed Powys

Cafodd Byrddau Cyfiawnder Troseddol Lleol eu sefydlu yn 2003 i hybu hyder yn y system cyfiawnder troseddol, yn benodol i helpu tystion, dioddefwyr trosedd neu bobl o gymuned leiafrifol ddu neu ethnig. Ein Cenhadaeth Yn 2004, comisiynwyd Equinox gan Fwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol Dyfed Powys i ddrafftio a gweithredu strategaeth cyfathrebiadau eang. Yn wreiddiol, roedd […]