Network Rail

Network Rail (Railtrack gynt) yw’r cwmni nid er elw sy’n berchen ar, ac sy’n cynnal a chadw isadeiledd rheilffordd Prydain sy’n cynnwys traciau, pontydd, gorsafoedd a’r system signalau. Ein Cenhadaeth I osgoi cael ein hadnabod fel sefydliad “anhysbys”, yn dilyn rhai achosion proffil uchel, comisiynodd Network Rail Equinox am dros wyth mlynedd i godi proffil […]

Stagecoach

Stagecoach, perchnogion un o gwmnïau bysiau mwyaf Prydain. Ein Cenhadaeth Comisiynodd Stagecoach Equinox i hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o’i fuddsoddiad mewn bysiau newydd a mwy o fysiau’n amlach ar lwybrau allweddol yn Ne Cymru. Ein Dull Yr amcan cyffredinol oedd cynyddu nifer y teithwyr a chreu enw da cadarnhaol ond aeth Equinox ati hefyd i […]

Mazda

Mae gan Equinox brofiad sylweddol o weithio oddi fewn i’r diwydiannau cludiant a moduro ac arweiniodd llwyddiant gydag un o’i gleientiaid cyntaf, Mazda, at gomisiynau oddi wrth Toyota, Ford a BMW. EIN CENHADAETH Y gofyniad sylfaenol oedd ymwybyddiaeth o fasnachwyr, lansiadau nwyddau newydd a cheir newydd a gweithgaredd cysylltiadau cymunedol. Ein Dull I ateb gofynion […]

First Great Western

Yn ystod y 12 mlynedd diwethaf mae Equinox wedi cael ei gomisiynu i ymgymryd â nifer o brosiectau’n cwmpasu’r holl amrywiaeth o gyfathrebu ar gyfer First Great Western, sy’n darparu gwasanaethau trenau cyflymder uchel, cymudwyr, leiniau rhanbarthol a changen yn cario dros 70 miliwn o deithwyr y flwyddyn. Ein Cenhadaeth Mae’r prosiectau hyn yn cynnwys […]

Trenau Arriva Cymru

Gyda gwybodaeth am gludiant yn un o’i gryfderau profedig, cafodd Equinox ei gomisiynu i ddyfeisio ymgyrch CC i godi ymwybyddiaeth o raglen o ddiogelwch sy’n cael ei lansio gan Drenau Arriva Cymru. Ein Cenhadaeth Lansiodd y cwmni ymgyrch poster gyda’r thema “Gwrtharwyr” yn tynnu sylw at beth o’r ymddygiad sydd wedi arwain at ddamweiniau mewn […]