case studies - Tourism & Leisure - Cadw time traveller

Ymgyrch Teithiwr Amser Cadw

Ein Cenhadaeth Rhoddwyd cyfrifoldeb i Equinox Communications (EC) gan Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, i ymwneud â’r cyhoedd Cymreig â’u treftadaeth leol yn y cyfnod yn arwain at y tymor ymwelwyr, gan gynnwys y rheiny na fyddai o reidrwydd yn ymddiddori mewn hanes. Penododd EC ddau ddigrifwr Cymreig, Chris ‘Korkey’ Corcoran ac Elis James, […]

Y Cymoedd

Comisiynwyd Equinox ym Mis Ionawr 2010 i ddyfeisio a gweithredu ymgyrch marchnata twristiaeth a CC ar gyfer ardal y Cymoedd, yn cynnwys 11 awdurdod lleol a phartneriaid niferus yn cynnwys Llywodraeth Cynulliad Cymru, Croeso Cymru a Phartneriaeth Blaenau’r Cymoedd. Ein Cenhadaeth Mae’r ymgyrch farchnata tair blynedd (sy’n rhedeg tan Fis Mehefin 2012) yn sail i’r […]

Gwesty’r Park Plaza, Caerdydd

Mae Gwesty’r Park Plaza yn westy moethus pedair seren wedi ei leoli yng nghanol Caerdydd a hon oedd Gwesty’r Flwyddyn yng Nghymru yn ôl yr AA yn 2007. Ein Cenhadaeth Comisiynwyd Equinox i godi ymwybyddiaeth cyffredinol o’r gwesty, y tŷ bwyta a’r sba i sicrhau mai Park Plaza yw’r dewis cyntaf yng Nghymru ar gyfer […]

Canolfan Red Dragon

Canolfan Red Dragon yw lleoliad adloniant mwyaf poblogaidd Bae Caerdydd ac mae’n brofiad adloniant a hamdden cyflawn o dan un to. Ymhlith yr atyniadau mae Hollywood Bowl, sinema ODEON, campfa Vitality, a’r Casino G. Rheolir y safle gan Savills UK. Ein Cenhadaeth Comisiynwyd Equinox yn 2006 i hyrwyddo’n rhagweithiol a chodi ymwybyddiaeth o’r Ganolfan a’i […]

Perfect Pitch

Lansiwyd pum safle gwersylla newydd, o dan yr enw cyfansawdd Perfect Pitch: Coastal Camping yn ystod haf 2012, fel rhan o arbrawf gan Gymunedau Creadigol Gwledig, menter adfywio gwledig Cyngor Bro Morgannwg, i helpu teuluoedd ffermio lleol i arallgyfeirio’u busnes tra’n cwrdd â’r galw am wersylla yn yr ardal. Ein cenhadaeth Comisiynwyd Equinox Communications i […]

Oakwood

Comisiynodd Oakwood, y prif atyniad y telir mynediad iddo yng Nghymru, gwmni Equinox i godi proffil positif y parc thema yn nhudalennau newyddion y cyfryngau defnyddwyr yng Nghymru. Ein Cenhadaeth Yr amcan oedd sefydlu Oakwood fel y dewis cyntaf ar gyfer diwrnod o hwyl i’r teulu cyfan yng Nghymru. Ein Dull Rhyddhaodd Equinox gyfres o […]

Dare to Discover / Mentro Darganfod

Mae gan Sir Pen-y-bont ar Ogwr ystod eang o gynnwys – o syrffio i sbas a golff i gerdded ceunentydd, ond nid yw’n cael ei ystyried yn gyffredinol fel cyrchfan gwyliau. Bwriad yr ymgyrch oedd lleoli Pen-y-bont ar Ogwr fel cyrchfan amgen ar gyfer gwyliau penwythnos ac i herio’r canfyddiadau presennol am yr ardal. Ein […]

Folly Farm

Folly Farm yng ngorllewin Cymru yw un o brif atyniadau hamdden Cymru. Fe fuddsoddodd y swm nodedig o £1 miliwn i ddatblygu’r sw ymhellach trwy ychwanegu pedwar o drigolion newydd i’r mwy na 200 o anifeiliaid a 50 o rywogaethau sydd eisoes yn yr atyniad. Ein Cenhadaeth Byddai pedwar jiráff, Ja Ja, Taharqa, Khama, a […]