Gofal Canser Marie Curie

Equinox Communications oedd yr asiantaeth CC gyntaf yng Nghymru i’w chomisiynu gan Ofal Canser Marie Curie er mwyn codi proffil yr elusen yng Nghymru, yn enwedig ym maes polisi a materion cyhoeddus. Ein cenhadaeth Roedd Marie Curie eisiau codi ymwybyddiaeth o waith a gwasanaethau’r elusen ymysg rhanddeiliaid allweddol yng Nghymru, gan gynnwys y cyhoedd – […]

Cyngor Gofal Cymru

Comisiynwyd Equinox gan Grŵp Gorchwyl a Gorffen Llywodraeth Cynulliad Cymru i gynorthwyo wrth recriwtio a chadw staff oedd yn meddu ar y sgiliau, cymhwysedd a’r ysgogiad cywir i ddarparu ystod gymhleth o wasanaethau gofal cymdeithasol. Ein cenhadaeth Yn benodol, rhoddwyd cyfrifoldeb i Equinox ddrafftio strategaeth gyfathrebu ac, o’i chymeradwyo, weithredu pwyntiau allweddol y cynllun. Ein […]

Gofal Wrth Law

Comisiynwyd Equinox yn ystod hydref 2011 i ddarparu hunaniaeth brandio newydd ar gyfer y darparwr gofal Cymreig blaenllaw Gofal Wrth Law. Roedd y busnes oedd wedi hen sefydlu, yn mwynhau llawer o lwyddiant yn gweithredu fel un o brif ddarparwyr gofal cymdeithasol yn sir Benfro, gydag ail swyddfa’n agor yn y sir yn ystod 2012.Ein […]

Rheoli Argyfwng y GIG

O ganlyniad i gamgymeriadau mewn adroddiadau profion diagnostig a gyhoeddwyd gan Adran Histiopatheg Ysbyty Wrecsam Maelor yn 2007, cafodd rhai cleifion wybod fod samplau meinweoedd yn glir pan oedden nhw mewn gwirionedd, yn amheus ac, mewn rhai achosion, yn dangos fod canser yn bresennol. Lansiodd Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Ddwyrain Cymru adolygiad llawn o bob achos […]

Asiantaeth Genedlaethol Arwain ac Arloesi mewn Gofal Iechyd (NLIAH)

Mae’r Asiantaeth Genedlaethol Arwain ac Arloesi mewn Gofal Iechyd (NLIAH) yn cefnogi’r GIG yng Nghymru i hyrwyddo gwella iechyd a chyflawn rhagoriaeth mewn cyflenwi gwasanaethau gofal iechyd. Ein cenhadaeth Dechreuodd Rhaglen Gwella Gofal Critigol yng Nghymru’r Asiantaeth Genedlaethol Arwain ac Arloesi mewn Gofal Iechyd yn 2006 ac mae’n ymdriniaeth newydd o ofal cleifion mewn Unedau […]

Ysmygu Goddefol

Mae Cangen Ffyrdd o Fyw Llywodraeth Cynulliad Cymru, mewn cydweithrediad â’r Adran Iechyd, wedi datblygu hysbysebion teledu cenedlaethol sy’n delio â’r mater o ysmygu goddefol neu ail-law. Ein cenhadaeth Cafodd Equinox ei gomisiynu am gyfnod o bedwar mis i godi ymwybyddiaeth nid yn unig o’r hysbyseb ond hefyd o wir effeithiau mwg ail-law ar iechyd […]