//Chwilio am Swyddog Gweithredu Cyfrif brwd sy’n dwlu ar dwristiaeth

Chwilio am Swyddog Gweithredu Cyfrif brwd sy’n dwlu ar dwristiaeth

Dyma gyfle ardderchog i unigolyn ifanc ac uchelgeisiol ymuno â thîm o bobl sydd wedi ennill gwobrau am eu gwaith, gan gefnogi’r Rheolwr Cyfrif a’r Cyfarwyddwyr er mwyn darparu ymgyrchoedd cyfathrebu o’r safon uchaf. Mae’r safle’n gofyn am o leiaf flwyddyn o brofiad yn y sector CC a Marchnata, naill ai gyda chwmni neu asiantaeth.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar draws pob disgyblaeth ym meysydd marchnata a CC, ac ar draws ystod o gleientiaid o sectorau mor amrywiol â thwristiaeth ac adfywio i elusennau a hamdden. Bydd gennych brofiad o ddrafftio copi ar gyfer cyfryngau traddodiadol ac ar lein, dyfeisio syniadau dyfeisgar ar gyfer ymgyrchoedd digidol ac yn deall gwerthuso’r cyfryngau. Mae’r swydd yn rhan o dîm prysur, felly byddwch chi’n un sy’n dda am flaenoriaethu a gweithio o dan bwysau.

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch eich CV at zara@equinox.wales neu kate@equinox.wales.

DISGRIFIAD SWYDD

Teitl y swydd:                        Swyddog Gweithredu Cyfrif

Atebol i:                                 Rheolwr Cyfrif a Chyfarwyddwr Cyfrif

———————————————————————————————————————

Pwrpas y swydd:

Dyma gyfle ardderchog i unigolyn ifanc ac uchelgeisiol ymuno â thîm o bobl sydd wedi ennill gwobrau am eu gwaith, gan gefnogi’r Rheolwr Cyfrif a’r Cyfarwyddwyr er mwyn darparu ymgyrchoedd cyfathrebu o’r safon uchaf. Mae’r safle’n gofyn am o leiaf flwyddyn o brofiad yn y sector CC a Marchnata, naill ai gyda chwmni neu asiantaeth. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar draws pob disgyblaeth ym meysydd marchnata a CC, ac ar draws ystod o gleientiaid o sectorau mor amrywiol â thwristiaeth ac adfywio i elusennau a hamdden. Bydd gennych brofiad o ddrafftio copi ar gyfer cyfryngau traddodiadol ac ar lein, dyfeisio syniadau dyfeisgar ar gyfer ymgyrchoedd digidol ac yn deall gwerthuso’r cyfryngau.

Prif feysydd atebolrwydd:

 1. Gweithio o fewn i dîm Equinox, helpu i reoli rhedeg cyfrifon y tîm o ddydd i ddydd yn effeithiol, gyda’r lefel uchaf bosib o broffesiynoldeb.
 2. Bod yn gyfrifol am werthuso a drafftio copi ar draws pob cyfrif, gweithredu ymgyrchoedd gyda’r tîm, sicrhau’r lefelau uchaf posib o wasanaeth. Cynorthwyo wrth drefnu cyfarfodydd, cynadleddau i’r wasg, digwyddiadau lletygarwch a digwyddiadau cysylltiadau cyhoeddus a marchnata eraill ar ran cleientiaid amrywiol. Cysylltu â’r cyfryngau – CC a phwrcasu cyfryngau.
 3. Gweithio fel rhan o dîm Equinox ac o fewn y strategaeth reoli a’r rhaglen a gytunwyd, gweithredu ymgyrchoedd penodol a anelir at gyflawni nodau busnes ar gyfer codi ymwybyddiaeth o gleientiaid.
 4. Cynorthwyo neu reoli cyfrifol cleientiaid yn ôl cyfarwyddiadau’r Cyfarwyddwyr Cyfrifon.
 5. Cynnal perthynas ddi-fwlch gyda chydweithwyr eraill Equinox, llanw dros adeg gwyliau yn ôl y galw, er mwyn sicrhau fod y busnes yn rhedeg yn esmwyth ac effeithlon.

Anghenion gwybodaeth, profiad a sgiliau ar gyfer cyflawni’r swydd i lefel dderbyniol:

 1. Sgiliau trefnu a gweinyddu da.
 2. Safon uchel o addysg gyffredinol.
 3. Sgiliau cyfathrebu ardderchog, ar lafar neu’n ysgrifenedig.
 4. Dealltwriaeth o dechnegau cyfathrebu modern a phwysigrwydd gwerthuso.
 5. Y gallu i gyfathrebu ar bob lefel o fewn i Equinox a chyda thrydydd parti.
 6. Sgiliau gweithio mewn tîm a rhyngbersonol rhagorol.
 7. Elfen uchel o hunan-ysgogiad.
 8. Cymraeg o fantais.

Cysylltiadau gwaith:

 1.  Pob aelod arall o staff, rheolwyr a Chyfarwyddwyr Equinox
 2. Cyflenwyr Equinox
 3. Newyddiadurwyr ledled Cymru a’r DU
 4. Gweithwyr cyfatebol mewn sefydliadau allweddol
 5. Asiantaethau CC, marchnata, hysbysebu a dylunio, yn ôl y galw
 6. Cysylltiadau’r cleientiaid, argraffwyr a darparwyr nwyddau hyrwydd, ffotograffwyr a phersonél digwyddiadau

Nifer o ddyddiau gwaith:Pum niwrnod yr wythnos, yn gyfwerth â 40 awr neu yn ôl y                                                             galw.

Cytundeb:12 mis gydag opsiwn i ymestyn

Cyflog: I’w gadarnhau

Oriau gwaith: 09.00 – 17.00 gydag awr o doriad i ginio

Hawliau gwyliau:Cyfwerth â 22 niwrnod y flwyddyn – pro rata

Anfonwch eich CV at:

 Zara Cottle,

Cyfarwyddwr a Phennaeth Cyfathrebu     zara@equinox.wales

Equinox Communications, 9 Ffordd Earlswood, Parc Busnes Caerdydd, Caerdydd CF14 5GH

Ffôn. 029 2076 4100

Os oes gennych gwestiwn o gwbl, ffoniwch Zara neu Kate ar 02920 764100.

2015-04-08T11:08:31+00:00 Ebrill 8th, 2015|Uncategorized|