Pobl

ERYL JONES

about_us_eryl_jonesRheolwr-gyfarwyddwr
Email LinkedIn
Mwy o wybodaeth

Eryl yw perchennog a rheolwr-gyfarwyddwr Equinox a llywiodd yntau’r cwmni i ddod yn un o gwmnïau cyfathrebu annibynnol mwyaf blaenllaw ac uchel ei barch yng Nghymru.
Ac yntau’n Gymro Cymraeg, bu’n ymwneud â’r sector gyfathrebu ers dros wyth mlynedd ar hugain ac mae’n ymgynghorydd rheoli strategol â phrofiad mewn rheoli enw da sefydliadau blaenllaw iawn.
Bu’n Rheolwr CC yr RAC ac yn gyfarwyddwr materion cyhoeddus y Bwrdd Rheilffyrdd Prydeinig yng Nghymru a de Lloegr cyn sefydlu Equinox yn 1996.
Yn ogystal ag arwain llawer o gyrsiau hyfforddi mewnol Equinox, mae ef hefyd yn hyfforddwr ym Mhrifysgol Caerdydd ar gyfer y Cyrsiau Ar Agor i Fusnes, rhaglen o gyrsiau datblygiad proffesiynol ar gyfer busnesau.
Eryl yw cadeirydd Menter Caerdydd, y corff sy’n gyfrifol am hybu a lledu defnydd o’r Gymraeg mewn busnes ac yn y gymuned yn y Brifddinas. Mae ef hefyd yn un o Gyfarwyddwyr Bwrdd Seiclo Cymru.
Yn ei amser hamdden mae’n mwynhau chwaraeon, yn enwedig rygbi a chadw’n heini, a bydd yn rhedeg rasys am bellterau 10k, hanner marathon a marathon llawn.

ZARA COTTLE

about_us_zara_cottleCyfarwyddwr a Phennaeth Cyfathrebu
 LinkedIn 
Mwy o wybodaeth

Mae gan Zara bron i ugain mlynedd o brofiad yn y diwydiant CC a marchnata, gan ddyfeisio a gweithredu ymgyrchoedd llwyddiannus ledled y DU ar sail genedlaethol a rhanbarthol, ac ar draws crynodebau defnyddiwr a rhwng busnes a busnes.
Ymunodd Zara ag Equinox ddeng mlynedd yn ôl o Lundain, ble bu’n gweithio am wyth mlynedd gyda’r asiantaeth flaenllaw Bell Pottinger, ac yna fel rhan o dîm Pencadlys Sainsbury’s. Daw â chyfoeth o brofiad yn ei sgil ar draws holl ddisgyblaethau cyfathrebu ac mae’n gyfrifol am gyfeiriad strategol pob un o gleientiaid Equinox. Yn ei safle fel rheolwr y cwmni a Phennaeth Cyfathrebu, Zara sy’n arwain pob tîm cyfrif ar draws ystod eang o sectorau gan gynnwys twristiaeth, manwerthu, trafnidiaeth, gofal iechyd, adeiladu, adfywio, elusennau a llywodraeth. Mae Zara hefyd yn gyfrifol am gyflwyno amryw o gyrsiau hyfforddi cyfathrebu i fusnesau, prifysgolion a Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae hi hefyd yn gweithio law yn llaw â’r Rheolwr-gyfarwyddwr Eryl Jones, i weithredu cynllun busnes yr asiantaeth, gan reoli datblygiad yr asiantaeth er mwyn sicrhau fod Equinox yn aros yn ei safle fel un o brif ymgynghorwyr Cymru.
Pan na fydd hi’n gweithio, mae Zara’n hoffi chwarae tennis, coginio, cymdeithasu, cyngherddau cerddoriaeth glasurol, gwleidyddiaeth, a threulio amser gyda’i merch Rosie. Am iddi astudio Ffrangeg i lefel gradd, a byw yn Ffrainc am sawl blwyddyn, mae Zara hefyd yn mwynhau teithiau rheolaidd i Ffrainc er mwyn cynnal safon ei Ffrangeg rhugl.

HELEN WILD

Helen NewtonCyfarwyddwr Cyfrif

LinkedIn 

Mwy o wybodaeth

Ymunodd Helen â thîm Equinox yn 2007 ar ôl iddi raddio â BA Anrhydedd mewn Newyddiaduraeth, Ffilm a’r Cyfryngau o Brifysgol Caerdydd.
Yn ei rôl fel Cyfarwyddwr Cyfrif, mae Helen yn arwain y tîm defnyddwyr yn Equinox, sy’n gyfrifol am weithredu ymgyrchoedd CC a marchnata creadigol a llwyr integredig ar gyfer ystod eang o gleientiaid gan gynnwys Cadw, STAEDTLER UK, Savills a Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM).
Ar ôl derbyn gwobr Cyfathrebwr Ifanc Rhagorol yng Ngwobrau CIPR Pride yn 2011, ymunodd Helen â Phwyllgor CIPR Cymru ble mae hi’n gyfrifol am reoli e-gylchlythyr cyfathrebu’r grŵp ac yn helpu i gynyddu proffil y diwydiant yng Nghymru. A hithau’n siarad Cymraeg ac yn dod o Abertawe, mae Helen yn hyfforddwr i Brifysgol Caerdydd, gan gyd-gyflwyno cyrsiau ar bynciau cyfryngau cymdeithasol, o Twitter i Linkedin a strategaeth cyfryngau cymdeithasol i flogio. Mae hi’n dwlu ar bopeth cymdeithasol ac yn ei hamser hamdden mae hi’n ysgrifennu’i blog ffasiwn a ffordd o fyw ei hun, British Prep.

Emma Salo

Emma SalloCyfarwyddwr Cyfrif
Mwy o wybodaeth

Ymunodd Emma ag Equinox Communications yn ystod haf 2013, ond mae’n hen law ar Gysylltiadau Cyhoeddus. Bu’n darparu ymgyrchoedd marchnata integredig a chyfathrebu ar gyfer ystod eang o frandiau Busnes i Fusnes a Nwyddau Traul sy’n Symud yn Gyflym (FMCG) ledled y DU ers 1992.
Fel Cyfarwyddwr Cyfri yn Equinox, mae Emma’n rheoli tîm o galibr uchel er mwyn darparu marchnata dwyieithog o’r safon uchaf, CC, ymgyrchoedd rheoli rhanddeiliaid a chyfryngau cymdeithasol ledled Cymru a’r DU. Mae cleientiaid allweddol yn cynnwys adeiladwr tai mwyaf Cymru, Persimmon, ac arbenigwr mwyaf y DU mewn adfywio, St. Modwen; partneriaeth a ariennir gan Lywodraeth Cymru, Taclo Tipio Cymru; Canolfan y Ddraig Goch Savills ym Mae Caerdydd, a’r darparwr gofal canser blaenllaw, Marie Curie.
Y tu allan i oriau swyddfa, mae Emma wrth ei bodd ymysg byd natur, ac mae’n frwd o blaid cerdded a marchogaeth.

Jamie Robins

JamieRheolwr Cyfrif
Mwy o wybodaeth

LinkedIn 
Cyn-newyddiadurwr yw Jamie, a ymunodd ag Equinox ym mis Hydref 2013, ar ôl gweithio ar dîm mewnol Cyngor Torfaen.
Treuliodd Jamie wyth mlynedd gyda Media Wales cyn ymuno â Thorfaen ble enillodd wobr Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus am ‘Y Defnydd Gorau o Gyfryngau Cymdeithasol’ ar gyfer ei waith ar ymgyrch cynnal a chadw dros y gaeaf, oedd yn cynnwys fideo firal ar thema Elvis a welwyd gan fwy na hanner miliwn o bobl.
Yn ei rôl fel Rheolwr Cyfri, mae Jamie’n cyfuno’i hoffter o gyfryngau cymdeithasol gyda’i brofiad cyfryngol er mwyn darparu ymgyrchoedd blaengar ar gyfer cleientiaid sy’n cynnwys Cadw, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, STAEDTLER, Savills a Chymunedau Gwledig Creadigol.
Mae Jamie’n hoff o gerddoriaeth, ac mae’n dwlu canu’r gitâr. Fe allech ofyn iddo ddangos ambell dric i chi hefyd, gan iddo dreulio blynyddoedd yn difyrru pobl fel consuriwr – ond mae ganddo ambell dric wrth gefn o hyd!

Becky Campbell

Becky CampbellRheolwr Cyfrif
  LinkedIn
Mwy o wybodaeth

Ymunodd Becky ag Equinox ym mis Medi 2012, ar ôl iddi dreulio haf llwyddiannus fel intern gyda’r cwmni, pan fu’n gweithio ar ddarparu strategaethau cyfathrebu ar gyfer cleientiaid o ystod eang o sectorau.
Cyn hynny, bu’n astudio am radd BA Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd, gan fwynhau modiwlau ffuglen, barddoniaeth, drama a’r cyfryngau.
Wrth iddi weithio ar ymgyrchoedd amlwg ar gyfer cleientiaid fel Cadw, STAEDTLER a Sefydliad Siartredig Marchnata, gwelwyd Becky’n ymdrwytho ym mhob math o waith cyfathrebu – yn ddigwyddiadau a sesiynau tynnu lluniau a strategaethau a chyllidebau.
Yn ei rôl mae hi’n gyfrifol am reoli enw da ei chleientiaid drwy gyfuniad o gysylltiadau tactegol â’r cyfryngau, darparu copi addas a difyr ar gyfer y wasg a marchnata, ymwybyddiaeth o ddatblygiadau cyfryngau cymdeithasol / ar-lein a dull creadigol cynyddol.
Yn ystod ei hamser hamdden mae gan Becky ddiddordeb byw mewn ffasiwn ac mae hi byth a hefyd yn gwario gormod o arian yn y Stryd Fawr. Mae hi’n enwi Topshop, H&M ac Urban Outfitters fel mannau gwan arbennig iddi hi.

Sophie Harris

Sophie HarrisGweithredwr Cyfrif
Mwy o wybodaeth

Graddiodd Sophie â BA Anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg a Beirniadaeth Ddiwylliannol o Brifysgol Caerdydd yn 2011, gan barhau â’i hastudiaethau yng Nghaerdydd ar gyfer MA mewn Cysylltiadau Cyhoeddus Rhyngwladol A Rheoli Cyfathrebu Bydeang.
Yn ystod ei hastudiaethau cyflawnodd Sophie nifer o leoliadau profiad gwaith ble cafodd gyfle i weithio ar gyfrifon cleientiaid megis Douwe Egberts, Let There Be Beer, Hotels.com a Whitbread.
Yn ystod cyfnod o fis gyda Frank PR yn Llundain, chwaraeodd ran mewn stori CC firal flaenllaw iawn ar gyfer Parc Zufari Chessington World of Adventures. Darlledwyd y stori honno ledled y byd, ac ymddangosodd wyneb Sophie ar raglen y Today Show yn America, hyd yn oed!
Mae Sophie’n gyfathrebwraig hyderus ac yn enillydd medalau aur LAMDA mewn barddoniaeth a rhyddiaith, actio a siarad cyhoeddus.
Mae Sophie’n gweithio gyda’r tîm yn ei gwaith fel Gweithredwr Cyfrif ar gysylltiadau’r wasg, cyfryngau cymdeithasol, marchnata digidol ac ysgrifennu copi. Mae hi’n gweithio ar gyfrifon cleientiaid sy’n cynnwys Savills, Cadw a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
Byddai’n deg dweud fod Sophie’n caru cathod, llyfrau a siopa. Does dim yn well ganddi na chael hwyl gyda’i ffrindiau dros wydraid o win.

Lewis Morgan

Lewis MorganGweithredwr Cyfrif Mwy o wybodaeth

Cyn ymuno ag Equinox, sefydlodd Lewis ei gwmni cardiau cyfarch ei hun, ac ef oedd yn gyfrifol am redeg a rheoli’r wefan ac ar gyfer yr holl weithgaredd marchnata ar-lein. Fel perchennog busnes bach, mae Lewis yn deall pwysigrwydd defnyddio’r dechnoleg ddigidol ddiweddaraf i ddatblygu gweithrediadau. Ers ymuno ag Equinox fel Gweithredwr Cyfrif bum mis yn ôl, defnyddiodd Lewis ei brofiad digidol yn ddoeth wrth reoli ymgyrchoedd marchnata llwyr integredig ar-lein ar gyfer ystod eang o gleientiaid gan gynnwys darparwyr gofal, canolfannau siopa, ysgolion annibynnol a chyrff yn y sector gyhoeddus megis Taclo Tipio Cymru a Nofio Cymru.
Yn ei amser hamdden mae Lewis yn bencampwr brwd, gan chwarae criced a phêl-droed ar gyfer ei dimau lleol. Ymhlith ei ddiddordebau eraill mae yfed jin a thonic, bwyta creision tatws melys a gwylio Blackadder.

 

 

 

Cheryl Price

Cheryl PriceRheolwr Bas-data
Mwy o wybodaeth

Bu Cheryl yn rhan o dîm Equinox ers dechrau 2014 pan sefydlwyd yr adran Gwasanaethau Bas-data newydd. Mae ganddi bron i 30 mlynedd o brofiad ym maes marchnata uniongyrchol a rheoli basau data, yn bennaf fel gweinyddwraig bas-data ar gyfer ystod eang o sefydliadau sector cyhoeddus a busnesau preifat. Ymysg ei chleientiaid bu Aelodaeth Cadw, Croeso Cymru, Y Weinyddiaeth Forgludiant, Aelodaeth Cymrodoriaeth Ymddeoliad y GIG, Estyn, Smokebugs!, Cyfnewidfa Bradford a Jazz UK.
Gweithiodd Cheryl ar fasau data chynllun aelodaeth Cadw am dros 20 mlynedd, gan ymweld yn ei thro â llawer o’r safleoedd bendigedig sydd dan ofal Cadw, gan ofalu i ddod i adnabod y gofalwyr ac aelodau eraill o staff. Mae hi’n gweinyddu’r cynllun aelodau, gan ddelio â galwadau aelodau o ddydd i ddydd ac mae hi’n gweithio i ddyrannu basau data ar gyfer gweithgareddau marchnata ar gyfer tîm cyfathrebu Equinox.
Yn ogystal â rheoli basau data, bu iddi hefyd arwain nifer o brosiectau ar gyfer canolfannau cyswllt derbyn galwadau, gan reoli ansawdd ac adrodd yn ôl, ymgorffori ymatebion gyda ffynonellau eraill megis y we a’r post ar gyfer cleientiaid megis Croeso Cymru.
Y tu fas i’w gwaith, mae Cheryl yn mwynhau chwarae dartiau i dîm lleol, mynd i gwisiau a phobi gyda’i hwyresau. Yn ddiweddar, mabwysiadodd aelod newydd i’w theulu, sef daeargi Gorllewin Ucheldiroedd yr Alban, gwyn fel yr eira, o’r enw Mitzi.

Amanda Gilbert

Amanda GilbertRheolwr Bas-data
Mwy o wybodaeth

Bu Amanda yn rhan o dîm Equinox ers dechrau 2014 pan sefydlwyd yr adran Gwasanaethau Bas-data newydd. Bu’n gweithio yn y sector farchnata am ymron i 30 mlynedd gan ganolbwyntio’n bennaf ar redeg cyfrifon rheoli basau data ar gyfer cleientiaid megis Y Weinyddiaeth Forgludiant, Cadw, Jazz UK, GIG, Cyfnewidfa Bradford a Croeso Cymru.
Mae gan Amanda wybodaeth eang o ran rheoli basau data i gleientiaid, gan gynnwys rhedeg cynlluniau aelodaeth, dyrannu basau data ar gyfer ymgyrchoedd marchnata, a thrin datblygu a rheoli. Yn ddiweddar, bu’n rhan o sefydlu menter weithio newydd gyda Chyfnewidfa Bradford gan arwain tîm o 15. Oherwydd ei phrofiad amrywiol dros gyfnod cyhyd o amser, mae gan Amanda brofiad mewn materion diogelwch basau data a gweithio gydag is-gontractwyr i reoli ffynonellau data lluosog.
Gweithiodd i Croeso Cymru a Cadw am dros 20 mlynedd a helpodd sefydlu’r ganolfan gyswllt newydd, a oedd yn gyfrifol am holl ymholiadau ffôn a rhyngrwyd Croeso Cymru.
Yn ei hamser hamdden, mae diddordebau Amanda’n amrywio o addurno i chwarae mewn tîm cwis tafarn lleol. Mae hi’n dwlu ar yr Alban, ble bydd hi’n treulio cynifer o benwythnosau ag y gall hi gyda’i merch, sy’n byw yn Inverness.