Netregs

Lansiwyd NetRegs yn 2004 i ddarparu canllawiau am ddim i fusnesau bach a chanolig yn y DU ar ufuddhau i ddeddfwriaeth amgylcheddol heb fod angen cofrestru.
Sefydliad sy’n bodoli ar y we ydyw (www.netregs.gov.uk) ac mae’n bartneriaeth rhwng Asiantaeth yr Amgylchedd yn Lloegr a Chymru, Asiantaeth Diogelu Amgylchedd yr Alban ac Asiantaeth Amgylchedd Gogledd Iwerddon.
Mae’r sefydliad hefyd yn annog masnachwyr a busnesau i ystyried ailddefnyddio neu ailgylchu’u deunyddiau adeiladu fel dewis cyntaf, cyn ei waredu’n gyfreithlon.

Ein Cenhadaeth

Roedd y briff oddi wrth NetRegs yn syml a chlir: codi proffil NetRegs, cynyddu nifer y tanysgrifwyr ar y bas-data a thynnu sylw i’r ddeddfwriaeth newydd yn ymwneud â gwaredu bwrdd plaster o safleoedd adeiladu’n ddiogel.

Ein Dull

Er mwyn cydnabod y briff, cynlluniodd Equinox wythnos ymwybyddiaeth drwy uno â chyflenwyr nwyddau adeiladu ledled Cymru i gyfarwyddo masnachwyr unigol â’r ddeddfwriaeth amgylcheddol.
Gydol yr wythnos, ymwelodd cynrychiolwyr NetRegs â chyflenwyr nwyddau adeiladu i gwrdd ag adeiladwyr, masnachwyr unigol a chwmnïau adeiladu o bob cwr o’r wlad i sôn am fanteision ymuno â gwefan NetRegs. Yn eu tro, gofynnwyd i fusnesau a masnachwyr arwyddo’r ‘Addewid Bwrdd Plaster’ oedd yn golygu tanysgrifio i gylchlythyr misol rhad ac am ddim drwy gyfrwng gwefan NetRegs.
Gallai tanysgrifio olygu arbediad cyfartalog o £2,600 y flwyddyn, drwy arbed amser ar gynnal gwybodaeth am ddeddfwriaeth a chydymffurfio â chyfraith amgylcheddol.

Y Canlyniad

Ymunodd dros 150 o fasnachwyr unigol, contractwyr a busnesau bach a chanolig â gwefan NetRegs a chafodd yr ymgyrch sylw helaeth ymhob un o’r cyfryngau lleol a masnachol.
Ffilmiwyd yr ymgyrch yn ogystal, a chynhyrchwyd fideo byr a rannwyd drwy gyfrwng safleoedd rhannu fideo ar lein.

2017-06-07T13:08:42+00:00 Mawrth 16th, 2014|Astudiaethau Achos, Astudiaethau Achos Amgylchedd|