Tanwydd Pren Cymru

Mae Tanwydd Pren Cymru yn fenter gan Fforwm Pren Cymru, sef y corff sy’n cynrhychioli a hybu’r diwydiant tanwydd pren yng Nghymru a’r Gororau.

Ein Cenhadaeth

Comisiynwyd Equinox Communications yn ystod hydref 2011 i ddatblygu ymgyrch gyfathrebu a fyddai’n targedu perchnogion coedwigoedd, pobl broffesiynol megis penseiri a datblygwyr, a pherchnogion tai i sylweddoli mantiesion newid i ddefnyddio tanwydd pren.
Er mwyn hybu mantesion y math glanach. gwyrddach hwn o danwydd, defnyddiodd Equinox gysylltiadau cyfryngol, marchnata a chyfryngau cymdeithasol i ymwneud â’r cynulleidfaoedd hynny, wrth ddal ati i hybu’r brand cyffredinol yn gadarnhaol i gyfoeswyr yn y diwydiant. Cytunwydd ar y contract am gyfnod o 12 mis.

Ein Dull

Gweithiodd Equinox gyda Tanwydd Pren Cymru i ddatblygu pecyn o ddeunydd darllen oedd yn darparu canllaw i dirfeddiannwyr, pobl broffesiynol a defnyddwyr ar gyfer defnyddio tanwydd pren. Roedd angen golwg newydd ar y deunydd darllen a chrewyd logo diwygiedig. I annog pobl i gysylltu â Thanwydd Pren Cymru i gael canllaw, darparodd Equinox ymgyrch CC o gwmpas pencampwriaeth y Chwe Gwlad, gan ddefnyddio’r cawr rygbi a’r cefnogwr tanwydd pren, JPR Williams i alw ar Gymru i ddefnyddio tanwydd pren i gefnogi lleihau defnydd o garbon. Canolbwyntiwyd ail ymgyrch o gwmpas menter y Fargen Werdd.

Gan ddefnyddio ffotograffiaeth ac astudiaethau achos grymus, icrhaodd Equinox sylw eang mewn papurau dyddiol allweddol gan gynnwys Welsh Homes y Western Mail, y South Wales Argus a’r Daily Post.

Sichraodd Equinox becyn nawdd (Tachwedd 2011–Ionawr 2012) yn ogystal fel rhan o brif dacteg lansio’r ymgyrch cysylltiadau cyfryngau.
Gosodwyd cyfres o erthyglau golygyddol a darnau hysbysebu golygyddol ar draws y South Wales Echo, teitlau Celtic a’r Western Mail. Roedd gan gyfryngau cymdeithasol ran allweddol i’w chwarae yn y dull yr aethpwyd ati, gan sefydlu cyfrifo Twitter a Facebool ar gyfer Tanwydd Pren Cymru. Canolbwyntiwyd ymdrechion Equinox yn bennaf ar Twitter fel y sianel gyfathrebu orau ar gyfer cyfathrebu dwy-ochrog â chynulleidfa.

Y Canlyniad

Helpodd Equinox i godi ymwybyddiaeth o Danwydd Pren Cymru gan dynnu sylw’r brif gynulleidfa at y fenter: defnyddywr, pobl broffesiynol a pherchnogion coedwigoedd. O gyfuno’r holl sylw cyfrygnol, cyrhaeddwyd dros 8.6 miliwn o bobl.
Cyrhaeoddodd y nawdd Go Green amcan-rif o ryw 14.4 miliwn o bobl trwy gyfrwng y wasg argraffedig (yn seiliedig ar 600,000 o ddarllenwyr bob wythnos; 930, 000 drwy gyfrwng cyfryngau arlein). Roedd cyfanswm y Cyfleoedd Gweld (OTS) ar gyfer y nawdd yn gyfystyr â 15.3 miliwn. Sicrhaoedd Equinox fod 450 o ddilynwyr o ansawdd da a pherthnasol ar Twitter ar gyfer Tanwydd Pren Cymru.

“Darparodd Equinox wasanaeth o’r radd flaenaf ar gyfer cyfnod yr ymgyrhch gan fynd y tu hwnt i’r ail filltir i sicrhau fod gan bawb sy’n ymwneud `â Thanwydd Pren Cymru ran yn lleisio’r ymgyrch gyfathrebu.
Cafodd ein ystod o ddeunydd marchnata dderbyniad da mewn digwyddiadau sy’n cynnwys y Sioe Frenhinol, ac ymhlith aelodau, wnaeth osod llawlyfrau ger eu pwyntiau til.
Roedd y sylw a gafwyd yn y cyfryngau, yn enwedig am y Fargen Werdd, yn nodedig, gan sicrhau sylw ymhob un o’r cyfryngau targed allweddol.”

Frankie Owen, Tanwydd Pren Cymru

2017-06-07T13:04:42+00:00 Mawrth 16th, 2014|Astudiaethau Achos, Astudiaethau Achos Amgylchedd|