St. Modwen

St. Modwen yw prif arbenigwyr Prydain mewn adfywio ac mae ganddyn nhw record nodedig o reoli adfywio safleoedd tir llwyd ar draws Prydain. Mae’r cwmni’n gweithio gyda nifer o bartneriaid i greu cymunedau cynaliadwy defnydd cymysg lle gall pobl fyw a gweithio.

Ein cenhadaeth

Comisiynwyd Equinox gan ranbarth y De Orllewin, yn cwmpasu De Cymru a’r De Orllewin, i weithredu ymgyrch cyfathrebiadau corfforaethol strategol i godi ei broffil oddi fewn i’r rhanbarth.
Yr amcanion allweddol oedd gosod St. Modwen fel arweinydd yn y maes ac yn arbenigwr mewn adfywio, codi ymwybyddiaeth ymhlith rhanddeiliaid allweddol a phroffilio’u gwaith partnerol a datblygiad cymunedau trefol cynaliadwy ar gyfer y dyfodol.

Ein dull

Er bod St. Modwen yn ystyried Rhanbarth y De Orllewin yn un ardal, mae profiad Equinox o weithio ar ddwy ochr Aber Afon Hafren yn pennu bod gwahaniaethau yn y gynulleidfa darged, cyfryngau a demograffeg y De Orllewin a De Cymru yn arwain yr asiantaeth i ddelio â’r ddwy ardal yn wahanol.

Gan ganolbwyntio i ddechrau ar sefydlu proffil ar gyfer y cwmni, trefnodd Equinox dros ugain o friffiau cyfryngol gyda newyddiadurwyr rhanbarthol, masnachol a’r Ddinas, a greodd fwy o sylw yn y cyfryngau.

I gryfhau eu proffil drafftiodd a chyflwynodd Equinox ymgais i Wobrau ‘Business Insider’ Cymru ble enillodd St. Modwen y categori ‘Deal Maker of the Year’.

Yn ystod ail flwyddyn ein hymgyrch rydyn ni wedi mabwysiadu ymdriniaeth ragweithiol i gysylltiadau cyfryngol lle mae caffaeliadau tir, cyhoeddiadau ariannu a sicrhau tenantiaid newydd ar y safle wedi cynnig cyfleoedd i greu cyflenwad cyson o straeon newyddion i gynnal sylw rheolaidd yn y cyfryngau ac adeiladu proffil brand. Mae astudiaethau achos yn cael eu defnyddio i dynnu sylw at lwyddiannau allweddol.

Mae Equinox yn cynnig syniadau’n rhagweithiol i olygyddion am faterion cyfredol sy’n effeithio ar y farchnad a hefyd maen nhw’n ymateb i grynodebau eitemau nodwedd gan sicrhau cyfweliadau rheolaidd gyda’r cyfryngau sydd wedi golygu bod St. Modwen yn cael eu cyfrif yn sylwebyddion arbenigol yn enwedig yn y wasg fasnachol yn cynnwys Property Week ac Estates Gazette.

Y canlyniad

Yn ystod y deunaw mis cyntaf cafodd cyfanswm o 135 o ddarnau o sylw cyfryngol eu creu ar draws y cyfryngau ar-lein a phrint, gyda 28 erthygl yn rhagor yn y papurau masnach.

Mae yna dros ugain o gyfweliadau yn y cyfryngau darlledu wedi eu sicrhau hefyd.