Rhwydwaith Digwyddiadau Gwledig y Fro

Prosiect a sefydlwyd gan Gyngor Bro Morgannwg yw Rhwydwaith Digwyddiadau Gwledig y Fro, i sefydlu rhwydwaith o ddigwyddiadau gyda’r bwriad o ddwyn trefnwyr digwyddiadau gwledig o’r ardal leol ynghyd i rwydweithio a manteisio ar ddarparu a rhannu gwybodaeth a’r defnydd rhad ac am ddim o offer stoc.

Ein Cenhadaeth

Comisiynwyd Equinox Communications i weithio gyda Rhwydwaith Digwyddiadau Gwledig y Fro (RhDGF) i hybu’r Rhwydwaith i grwpiau a threfnwyr o fewn ardal wledig Bro Morgannwg. Gofynnodd RhDGF i ni greu ymgyrch codi ymwybyddiaeth dros dri mis i hybu buddion defnyddio’r Rhwydwaith ymysg cynulleidfaoedd targed, er mwyn cynyddu niferoedd aelodaeth o 20 i 40.

Ein Dull

Defnyddiodd EC nifer o dactegau cyfathrebu i hybu’r Rhwydwaith ledled de Cymru, gan gynnwys CC, ar lein, deunyddiau masnachol wedi’u brandio a digwyddiadau. Bu i ni greu presenoldeb ar lein ffres i RhDGF, drw ddylunio, adeiladau a drafftio’r copi ar gyfer micro-safle i redeg oddi ar wefan Cyngor Bro Morgannwg. Roedd y wefan yn rhestru’r holl offer brandiedig sydd ar gael i aelodau’i logi ar gyfer digwyddiadau, yn cynnwys geirdaon, yn rhestru digwyddiadau, yn cynnal fforwm ar lein ac yn cyhoeddi manylion cyswllt.

Bu i ni hefyd adeiladu defnyddioldeb cofrestru a gadael sylw ar gyfer y wefan, er mwyn i ymholiadau allu cael eu monitro gan y cleient. Crëwyd cyfrif Flickr ar gyfer RhDGF, sy’n gysylltiedig â’r wefan, er mwyn creu oriel ar lein.

I gynyddu proffil RhDGF mewn digwyddiadau, brandiwyd nwyddau presennol RhDGF gyda logo’r Rhwydwaith a chyfeiriad y wefan newydd gyda’r bwriad o roi sylw i a chodi ymwybyddiaeth o’r Rhwydwaith pan ddefnyddid ei offer mewn digwyddiadau. Crëodd EC nwyddau wedi’u brandio gan gynnwys siacedi hawdd-eu-gweld, fframiau-A, unedau golchi dwylo a gasebos.

Bu i ni hefyd greu taflenni i hybu’r Rhwydwaith i ddarpar aelodau newydd. Roedd y rhain ar gyfer cael eu rhannu mewn digwyddiadau gan aelodau a digwyddiadau cymdeithasol RhDGF.

Er mwyn cefnogi sianelau cyfathrebu eraill gwerthasom a gosodasom yn eu lle gyfres o straeon CC cadarnhaol yn tynnu sylw i fuddion bod yn aelod o RhDGF. Roedd pob eitem nodwedd yn cynnwys siars i ymweld â’r wefan. Sicrhawyd eitemau nodwedd ar draws cyfryngau print a darlledu.

Yn olaf cefnogwyd RhDGF gennym yn ei raglen ddigwyddiadau. Roedd hyn yn golygu bwcio siaradwyr gwadd addas, delio â’r rhestr gwahoddedigion a lansio’r wefan newydd ym Marchnad Ffermwyr y Bont-faen.

Y Canlyniad

Yn ystod yr ymgyrch dri mis llwyddwyd i gael y canlyniadau canlynol:

cynyddu aelodaeth o 20 i 50, 10 yn fwy na’r gofyn.
11 darn o sylw cyfryngol yn y wasg ac wedi’i ddarlledu yn y cyfryngau lleol a rhanbarthol ac ar lein.
cynhyrchodd sylw yn y wasg brint werth CC o £10,992.00 a mwy na 2,242,834 Cyfle i Weld
385 ymweliad gwe yn ystod y tri mis cyntaf
cynnydd mewn ymwybyddiaeth brand mewn digwyddiadau ac ymysg sefydliadau partner
carouselimages not found