Gwerth Cymru

Sefydlwyd Gwerth Cymru yn 2002 gan Lywodraeth y Cynulliad i yrru gwelliannau mewn arferion caffael ar draws y sector gyhoeddus gyfan yng Nghymru ac actio fel catalydd ar gyfer arbedion oddi fewn i economi, amgylchedd a chymunedau Cymru.

Ein Cenhadaeth

Comisiynwyd Equinox i ddatblygu a gweithredu strategaeth cyfathrebu effeithiol i wella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o nodau, amcanion a chynnydd Gwerth Cymru oddi fewn i’r sector gyhoeddus yng Nghymru, ac ymhlith cyflenwyr nwyddau a gwasanaethau Cymraeg i’r sector gyhoeddus.

Ein Dull

Mae gwaith Gwerth Cymru yn amrywiol a chymhleth, felly cafodd y strategaeth gyfathrebu ei lansio gydag ymgyrch cysylltiadau cyfryngol rhagweithiol, gyda thema addysgol, wedi ei datblygu i gefnogi gwaith cyfredol Gwerth Cymru a’i fentrau amrywiol a niferus.

Fe gyflwynon ni gylchlythyr chwarterol lle rheolodd Equinox gynllunio, ysgrifennu copi, cyhoeddi, cyfieithu, printio a dosbarthu’r cyhoeddiad.

I arddangos Gwerth Cymru wrth ei waith a thynnu sylw at ei lwyddiannau cafodd astudiaethau achos eu drafftio i gyd-fynd ag erthyglau yn y wasg, eu defnyddio mewn llenyddiaeth farchnata a’u defnyddio ar eu gwefan.

Hefyd fe drefnodd a rheolodd Equinox y gynhadledd ac arddangosfa ‘Trawsnewid Caffael’ cyntaf i Gymru gyfan, gan ddenu 300 o gynrychiolwyr.

Y Canlyniad

Trwy weithredu strategaeth gyfathrebu barhaus denodd yr ymgyrch sylw helaeth yn y cyfryngau lleol, cenedlaethol a masnach.

Mewn arolwg a gynhaliwyd gan Gwerth Cymru ymhlith gweithwyr yn y sector gyhoeddus, dangoswyd bod ymwybyddiaeth o’r sector wedi cynyddu o 48 y cant yn ystod y 12 mis cyntaf. carouselimages not found