Academi Equinox 2017-05-06T17:07:39+00:00

Mae Equinox yn rhedeg rhaglen lwyddiannus ar gyfer graddedigion intern, o’r enw ‘Academi Equinox’ ble gall interns gael cyfle i weithio ar draws ystod eang o brosiectau a gyda llawer o gleientiaid dros leoliadau 3–8 wythnos o hyd.

Y cyfan a ofynnwn yw eich bod chi’n raddedig, yn llawn brwdfrydedd, ac yn barod i weithio’n galed! Cysylltwch ag Emma Salo neu Zara Cottle am ragor o wybodaeth emma@equinoxcommunications.co.uk ffôn 0292076 4100.

Rydym hefyd yn cynnal rhaglen leoli interniaid ffurfiol mewn partneriaeth ag Ysgol Newyddiaduraeth, Cyfryngau ac Studiaethau Diwylliannol Prifysgol Caerdydd (JOMEC). Dyma farn rhai o’n interniaid mwyaf diweddar am eu profiad gydag Equinox:

Rwy’n llawn edmygedd o ran faint o gyflwyniad gefais i i brosiectau a chleientiaid yn ystod fy mis yn Equinox. Am i mi gael rhyddid i osod fy nhasgau a’m dedleins fy hun, teimlais fy mod wedi chwarae rôl werthfawr yn ystod fy nghyfnod yma. Gan nad oedd gennyf ddim profiad blaenorol ym maes CC, mae Equinox wedi fy rhoi ar ben y ffordd o ran y sgiliau sydd eu hangen arnaf i gychwyn ar yrfa yn y diwydiant. Mae’r awyrgylch yn y swyddfa mor groesawgar a chyfeillgar, a byddwn yn argymell y profiad i unrhyw fyfyriwr sydd eisiau rhoi cynnig ar Gysylltiadau Cyhoeddus. LLUCY ELLIS, Myfyriwr Blwyddyn Olaf mewn Llenyddiaeth Saesneg, Prifysgol Caerdydd, Mehefin 2014.

Rydw i wir wedi mwynhau fy nghyfnod gydag Equinox, Bu;n gyfle gwych i ymestyn fy mhrofiad i ardaloedd Sector Cyhoeddus, Corfforaethol a Busnes i Fusnes y diwydiant CC. Rwy’n arbennig o ddiolchgar am natur ymarferol yr interniaeth; teimlais fy mod yn rhan hanfodol o’r tîm. Roedd ysgrifennu sawl datganiad i’r wasg, mynychu diwrnodau ffilmio a digwyddiadau lansio i gyd yn uchafbwyntiau yn ystod fy nghyfnod yma. Roedd y tîm yn gyfeillgar a chymwynasgar. Byddent yn sicrhau fod gennyf rywbeth i weithio arno bob amser a byddent yn trefnu fy ngwaith i gynnwys tasgau oedd o ddiddordeb penodol i mi. Rwyf wedi dysgu llawer iawn am reoli cyfryngau cymdeithasol, wedi mynychu diwrnod hyfforddi oedd yn cynnwys SE a PPC, yn ogystal â siarad yn uniongyrchol â’r wasg am sawl stori. Mae’r cyfnod fel intern wedi rhoi sylfaen o sgiliau a gwybodaeth a fydd yn hanfodol i mi yn y dyfodol wrth symud i swyddi newydd.
VICKY RYAN, Myfyriwr Blwyddyn Olaf JOMEC, Prifysgol Caerdydd, Gorffennaf 2014.

Am i mi ymwneud ag ysgrifennu datganiadau i’r wasg a hybu straeon ar gyfer y wasg, fe ges i brofiad ymarferol go iawn yn sail i adeiladu arno. Roedd y tîm yn barod iawn i helpu a chynnig cynghorion ar sut i wella fy ngwaith, fu o gymorth mawr i mi ddysgu a datblygu fy sgiliau CC. Bu i mi fynychu diwrnod hyfforddi, hyd yn oed, oedd yn cynnig SEO, PPC a materion cyhoeddus, ynghyd â gweddill y tîm, a dyna brofiad ardderchog oedd hynny, gan ddangos mor ymroddedig yw Equinox i helpu pobl â’u datblygiad personol. Y peth gorau oll am yr holl brofiad oedd i mi gael cynnig swydd amser llawn gydag Equinox ar ddiwedd fy nghyfnod intern, fel Cynorthwy-ydd Cyfathrebu – fy swydd CC go iawn gyntaf, ac rydw i wrth fy modd! LAURA WILLIAMS, Myfyriwr Blwyddyn Olaf JOMEC, Prifysgol Caerdydd, Gorffennaf 2014.