Argyfwng 2017-06-03T20:40:13+00:00

Argyfwng

Mae atal yn well na thrwsio

Mae hyn yn arbennig o wir yn achos argyfwng. Gyda busnes o unrhyw fath, nid mater o os, ond yn hytrach pryd fydd yn rhaid i’ch sefydliad wynebu argyfwng neu bwnc a allai niweidio eich enw da.

Gallai hyn amrywio o fethiant cynnyrch, gweithredu diwydiannol, colli swyddi neu ddigwyddiad difrifol.

Mae cynllunio ar gyfer sefyllfaoedd o’r fath yn rhan hanfodol o strategaeth gyfathrebu unrhyw gwmni, ac yn sgil dros ddau ddegawd o brofiad, gall Equinox eich helpu i fod yn barod ar gyfer sefyllfaoedd o’r fath.

Mae cyfarwyddwyr Equinox yn meddu ar brofiad digymar o reoli argyfyngau ar draws ystod eang o sectorau, o fwyd a diod, hamdden a manwerthu i drafnidiaeth, iechyd a chyllid. Os ydych eisiau achub y blaen ar ddarpar broblem, neu ddelio ag argyfwng cyflawn, bydd galw arnom yn aml i ddod i’r fei i ddelio â phob cyfathrebu sy’n ymwneud â’r argyfwng.

Deliodd Equinox â digwyddiadau sy’n cynnwys damwain trên Paddington, marwolaeth mewn parc thema, cwymp ITV Digital a phrofion canser anghywir yn Ysbyty Wrecsam Maelor. Rydym wedi ennill gwobrau am ein gwaith rheoli argyfwng, gan gynnwys Gwobr Aur CIPR ar gyfer y ffordd y bu i ni drin argyfwng Ymddiriedolaeth y GIG yn Wrecsam.

CEFNOGAETH MEWN ARGYFWNG
Mae’r gallu i aros yn ddigynnwrf a meddwl yn gyflym fel tîm mewn argyfwng yn ddau o’n hasedau mwyaf, ac mae ein tîm o uwch-ymarferwyr cysylltiadau cyhoeddus sy’n arbenigo mewn rheoli argyfwng yn gallu ymdrin â gofynion y cyfryngau. Drwy weithio’n agos gyda chi, byddwn yn darparu cyngor cadarn a phwyllog ar y camau gorau i’w cymryd, gan gynllunio’n unol â hynny. Gallwn hefyd sefydlu swyddfa’r wasg i reoli’r cyfryngau er mwyn helpu i ysgafnhau’r baich ac, os oes galw am hynny, fod yn bresennol ar y safle i gefnogi ag ymholiadau gan y cyfryngau..

CYNLLUNIO I REOLI ARGYFWNG
Er na fydd cael cynllun i ddelio ag argyfwng yn peri i’r broblem ddiflannu, bydd yn fodd o’ch helpu i ymateb yn fwy effeithiol a phroffesiynol. Gall Equinox helpu i gynllunio cynllun rheoli argyfwng cynhwysfawr a fydd yn cynnwys templedi ar gyfer datganiadau a datganiadau i’r wasg, strategaethau cyfryngau a llinellau cyfathrebu, yn fewnol ac yn allanol.