Marchnata 2017-06-03T20:13:32+00:00

Dull rhesymegol a chreadigol o drin strategaeth farchnata

Yn Equinox rydym yn sylweddoli fod marchnata’n golygu mwy na ‘gwerthu’ cynhyrchion a gwasanaethau.

Mae marchnata’n cwmpasu ystod lawer ehangach o weithgareddau ac rydym yn gweithredu dull manwl, gam-wrth-gam rhesymegol i bob strategaeth farchnata.

Gallwn eich cynorthwyo i ddatblygu eich busnes neu gynnyrch, o’r syniad cyntaf drwodd i gynnal diddordeb a theyrngarwch cwsmeriaid, gan sicrhau llwyddiant masnachol.

DYLUNIO A CHREU CYNNWYS GWEFAN
Rydym yn gweithio gyda’n tîm gwe i ddylunio ac adeiladu gwefannau blaengar, sy’n hollol benodol ar gyfer anghenion ein cleientiaid. Gallwn roi cyngor ar y ffordd orau i ddefnyddio systemau CRM a CMS, cyflwyno’r delweddau diweddaraf a sicrhau fod eich gwefan gystal ag y gall fod er mwyn cyrraedd eich cwsmeriaid a chreu argraff arnynt.

GWEITHGAREDD HYRWYDDO AR-LEIN
Rydym yn arbenigwyr ar ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i gyrraedd at eich cynulleidfa ac waeth beth fo’r cyfrwng – hysbysebion Google, apiau iPhone, hysbysebion baner, negeseuon testun neu hyrwyddiadau côd bar – byddwn yn gwerthuso’r tactegau ac yn eich cynghori fel rhan o’ch strategaeth ehangach. Mae cyfleoedd i hyrwyddo ar-lein yn newid yn gyson ac mae ein tîm digidol yn gwneud yn siŵr eu bod ar flaen y gad wrth ddeall y technegau diweddaraf, ac mae ganddynt y gallu i gyfuno hynny â’ch strategaeth gyfathrebu gan roi cyfle i chi achub y blaen ar eich cystadleuwyr.

STRATEGAETH FARCHNATA
Mae cael strategaeth gyfathrebu marchnata glir a ddiffiniwyd yn dda yn hanfodol i lwyddiant unrhyw sefydliad. Rydym yn gweithio’n glos â’n cleientiaid i ddiffinio amcanion a negeseuon allweddol, gan weithredu rhaglenni a fydd yn cyfleu’r negeseuon hynny i’r gynulleidfa darged gywir, megis y cyhoedd, defnyddwyr, buddsoddwyr neu randdeiliaid. Wrth weithredu’r rhaglen, rydym yn monitro gweithgaredd yn gyson ac yn addasu yn ôl y galw, er mwyn sicrhau fod rhaglen farchnata’n parhau i fod yn ffres, yn berthnasol ac yn effeithiol.

HYSBYSEBU
Daw dulliau hysbysebu ymhob lliw a llun – a lleoliad! Mae Equinox yn archwilio ffyrdd newydd ac arloesol o hysbysebu eich cynnyrch neu wasanaethau yn ogystal â’r dulliau arferol, traddodiadol. Gallai hynny gynnwys hysbysebu yn y wasg, ar deledu a radio, safleoedd poster, bysiau ac arosfannau bysiau, post uniongyrchol a hysbysebu mewn tacsis.