Cysylltiadau cyhoeddus 2017-06-03T20:09:41+00:00

Cael trafferth bod yn amlwg yn y dorf?

Yma yn Equinox gallwn eich helpu i achub y blaen dros eich cystadleuwyr drwy wneud yn siŵr fod eich busnes neu sefydliad yn fwy deniadol i’r cyhoedd a’r cyfryngau.
Rydym yn darparu rhaglenni cysylltiadau cyhoeddus cynhwysfawr ar gyfer ein cleientiaid ar draws ystod eang o sectorau, rhaglenni a yrrir gan ganlyniadau a’u gwerthuso drwy ddulliau gwerthuso arbenigol.

Felly os hoffech gynyddu faint o ymwelwyr ddaw i’ch gwefan, gyrru mwy o bobl i ddigwyddiad neu wella eich enw da, yna dewch i sgwrsio gyda ni am y gwasanaethau CC canlynol a ddarperir gennym.

RHEOLI DIGWYDDIADAU

“Beth am gynnal digwyddiad”. Digon hawdd dweud, ond mae symud o gael syniad i gyflawni achlysur yn gofyn am drefnu gofalus a threfnus iawn, gan gynnwys ystod eang o weithgareddau, o yswiriant atebolrwydd cyhoeddus i ofynion technegol.
Yn Equinox mae gennym gyfuniad o wybodaeth a phrofiad i ddarparu digwyddiad o fewn amserlen a chyllideb benodedig a fydd yn denu eich cynulleidfa darged. Gallwn ddarparu popeth o ddarganfod lleoliad, cynllunio gwahoddiadau, cysylltiadau â’r cyfryngau a rheoli arlwyo hyd at sicrhau enwogion, rheoli ar y diwrnod a gwerthuso trwyadl.

CYFATHREBU MEWNOL

Rhaid cydbwyso’n ofalus bob amser rhwng cyflwyno negeseuon gan gyflogwyr a deall anghenion gweithwyr.
Mae Equinox wedi gweithio gyda rhai o gyflogwyr mwyaf y DU, gan ddrafftio gwybodaeth mewn fformat hawdd ei ddeall, sy’n cael ei gyflwyno i’r gynulleidfa gywir ar yr adeg cywir er mwyn gwella cysylltiadau mewnol.

CYSYLLTIADAU Â’R CYFRYNGAU

Fel asiantaeth gyfathrebu sy’n arbenigo mewn cysylltiadau cyhoeddus a chyswllt â’r cyfryngau, byddwn yn delio â’r cyfryngau ar draws y DU yn feunyddiol. Mae gennym gysylltiadau rhagorol â’r cyfryngau, rydym yn deall sut mae’r cyfryngau’n gweithio, ac yn bwysicaf oll, rydym yn gwybod beth sy’n gwneud stori dda.
Wrth i ffigurau cylchrediad papurau newydd ostwng, fe wnawn ni adnabod y cyfryngau mwyaf perthnasol a dylanwadol i’w targedu, gan gymysgu cyfryngau traddodiadol â chyfryngau digidol. Byddwn yn ystyried safleoedd newyddion ar-lein, cyfryngau cymdeithasol, apiau, blogiau, yr hyperleol, teledu, radio a chyfryngau print ar gyfer pob stori sy’n dod atom.
Rydym yn ymhyfrydu mewn cyfathrebu neges ein cleient yn y dull gorau posib. Darllenwch am ein gwobr Aur CIPR am gysylltiadau â’r cyfryngau.

CYSYLLTIADAU CYMUNEDOL

Yn Equinox, rydym yn meddu ar brofiad i drin cysylltiadau cyhoeddus i fynd i’r afael â materion cymunedol. Gallwn eich helpu i ddarparu rhaglen o weithgaredd cymunedol i ddiogelu a gwella enw da eich cwmni yn lleol. P’un ai eich dymuniad yw meithrin ymdeimlad o falchder mewn ardal, newid canfyddiadau neu ddod yn rhan o’r gymuned, gall Equinox eich helpu i gyflawni eich amcanion trwy gyfrwng cynllun tymor byr a hir.

YSGRIFENNU COPI

Mae Equinox yn cynnig gwasanaeth ysgrifennu copi cynhwysfawr i’n cleientiaid ar draws y sbectrwm cyfan o lenyddiaeth cyfathrebu marchnata, boed hynny ar ffurf erthygl hysbysebol, llenyddiaeth y cwmni, gwefan neu gylchlythyr.
Mae gennym arbenigedd mewnol a chronfa ddata o awduron copi sy’n meddu ar brofiad mewn nifer o ddisgyblaethau. Byddem yn gweithio’n agos gyda chleientiaid i ymchwilio, drafftio a golygu copi, i gynhyrchu testun clir, cryno a chreadigol, sy’n berthnasol i’r gynulleidfa darged.