Cymdeithasol 2017-06-03T20:24:33+00:00

Cymdeithasol

Mae gan Equinox arbenigedd mewnol ymhob agwedd ar gyfryngau cymdeithasol.

Holl bwrpas cyfryngau cymdeithasol yw sgwrsio a chreu pobl sy’n fodlon dadlau dros eich brand neu sefydliad, felly dewch ig ael sgwrs gyda ni ynghylch sut y gallwn eich helpu i siarad â’r bobl allweddol. Rydym wedi cynorthwyo cleientiaid megis STAEDTLER UK i greu cymuned ar-lein ar gyfer athrawon Cyfnod Allweddol 1 / y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 drwy gyfrwng Clwb Athrawon y DU a siarad â merched yn eu harddegau sy’n ymddiddori mewn ffasiwn drwy gyfrwng Tyson Triplus. Rydym hefyd yn rheoli cyfryngau cymdeithasol ar gyfer gwobrau Canmol y Sefydliad Marchnata Siartredig a thri parc siopa ledled y DU ar ran Savills, gan reoli cynnwys oddi wrth 40 o fanwerthwyr. Ar gyfer y rheiny sy’n meddu ar ddigon o adnoddau mewnol, gallwn ddarparu hyfforddiant penodol a darparu cynnwys creadigol megis ail-greu ysblander Castell Caerffili drwy gyfrwng technoleg CGI ar gyfer Cadw.
Strategaeth a pholisi cymdeithasol

Bydd llawer o bobl a sefydliadau’n dechrau creu gweithgareddau cyfryngau cymdeithasol heb feddu ar weledigaeth glir o’r hyn y maen nhw’n dymuno’i gyflawn, ac o ganlyniad, digon cyffredin fydd y canlyniadau. Mae angen delio â’r cyfryngau cymdeithasol yn yr un modd â dulliau cyfathrebu eraill, gan feddu ar amcan clir, cynulleidfa darged a thargedau a gytunwyd cyn dechrau.
Fe rown ni gymorth i chi bysgota ble mae digon o bysgod drwy adnabod y llwyfannau y bydd eich cynulleidfa darged yn ei defnyddio fwyaf a thrwy ddod o hyd i’r defnyddywr mwyaf dylanwadol i ymwneud â nhw. Yna, fe rown gymorth i chi ddyfeisio hunaniaeth cyfryngau cymdeithasol a chreu cynnwys ac ymgyrchoedd perthnasol hawdd i’w rhannu. Yn ogystal, fe rown bolisi i chi sy’n delio â phopeth o oslef llais i ddelio â phynciau llosg, ynghyd â’r offer angenrheidiol ar gyfer gwrando ar sgyrsiau a chymryd rhan ynddynt. Neu gallwn wneud y cyfan hyn ar eich rhan!

Hysbysebu Cymdeithasol

Gogoniant hysbysebu ar gyfryngau cymdeithasol, yn enwedig ar Facebook, yw ei allu i dargedu ymgyrchoedd yn benodol iawn – gan dargedu defnyddwyr drwy gyfrwng statws perthynas, pa ffôn glyfar a ddefnyddir ganddynt, neu hyd yn oed pa grwpiau y maen nhw’n eu hoffi.
Gallwn reoli eich hysbysebu ar Facebook a Twitter, gan baru cynnyrch â chynulleidfaoedd perthnasol drwy gyfrwng cyfres i ymgyrchoedd bychain.
Mae’r dull hwn o fynd i’r afael â hysbysebu’n llawer mwy effeithiol na hysbysebu oddi ar lein o ran targedu ac mae’n cynnwys dadansoddiadau diddorol iawn o ran ymateb i ymgyrchoedd a’r defnyddwyr wnaeth ymhél â’r ymgyrch.
Cysylltwch, a gallwn rannu rhai o fanylion ein hymgyrchoedd diweddar gyda chi.

Cynnwys creadigol

Fideo a delweddau creadigol yw’r cynnwys a rennir amlaf ar gyfryngau cymdeithasol. Gall Rheolwr Amlgyfrwng Equinox greu memau, GIFau a fideos i hyrwyddo eich neges mewn fformat hawdd i’w rannu. Gallwch weld ein hesiamplau diweddaraf ar ein sianel vimeo.

 

“Deallodd Equinox bwysigrwydd dal sylw’r gymuned ar-lein gydag ymgyrch wirioneddol arloesol, deniadol a chyfareddol. Llwyddod y cwmni i gyfathrebu’r cyfan sydd gan Ben-y-bont i’w gynnig yn wyneb canfyddiadau anodd, gan annog blogwyr i ailedrych ar Ben-y-bont ac ysgrifennu amdano, a’r cyfleoedd y mae’n cynnig i ymwelwyr, mewn ffordd wahanol. Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda’r tî, eto, er mwyn cael rhagor o hwyl a chreadigrwydd!”

Paul Steele, Sylfaenydd a Golygydd BaldHiker.com a blogiwr Visit Britain a Huffington Post