Hyfforddiant Cyfryngau Cymdeithasol 2017-05-06T17:07:41+00:00

Pa mor bell mae eich diweddariadau’n cyrraedd?

Rydym yn darparu cyrsiau hyfforddiant penodol i helpu unigolion a sefydliadau ddeall sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol. Rhedir ein cyrsiau hyfforddi ar ffurf gweithdai ymarferol er mwyn sicrhau fod mynychwyr yn gallu ymarfer yr hyn a ddysgwyd ganddynt yn syth. Mae pob un o’n sesiynau hyfforddi’n cynnwys amser ar gyfer datrys problemau hefyd. Rydym yn sicrhau fod y sylfeini yn eu lle ac yn cynghori ar sut i ddefnyddio ymarferoldeb uwch er mwyn gwneud y gorau o bob ffynhonnell. Rydym yn darparu cyngor ar sut i ymchwilio i’r ffynonellau mwyaf perthnasol, trefnu amser a chreu cynnwys y gellir ei rannu, tra’n rheoli unrhyw broblemau sy’n codi gan ddefnyddio achosion go iawn. Siaradwch â ni amdano helpu i ychwanegu lliw at eich gweithgaredd cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddewis o blith y gweithdai canlynol…Polisi a strategaeth cyfryngau cymdeithasol Byddwn yn argymell y gweithdy polisi a strategaeth fel cam cyntaf pwysig. Mae’n helpu mynychwyr i sefydlu prif amcanion defnyddio cyfryngau cymdeithasol, adnabod ble mae cynulleidfaoedd targed yn fwyaf gweithredol a chreu canllawiau cynnwys ac ieithwedd a phrotocol ar gyfer delio â sylwadau.Trydar Dim syniad beth yw’r gwahaniaeth rhwng hashtag ac aildrydariad? Bydd ein gweithdy Twitter yn cyflwyno’r camau at drydar llwyddiannus, gan roi sylw i bopeth o gael proffil perffaith a chynyddu dilynwyr i ddechrau sgwrs a rhannu cynnwys perthnasol. Yn ogystal gallwch ddarganfod sut i redeg trydariadau a hyrwyddir a’r offer gorau i werthuso llwyddiant eich ymgyrchoedd.Facebook Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i edrych y tu hwnt i’r diweddariadau diflas am ginio diweddaraf rhywun, a gweld y gwir gyfleoedd y gall Facebook eu cynnwys er mwyn peri i’ch busnes lwyddo. Mae’r gweithdy’n trafod proffiliau perffaith, cynnwys perthnasol, creu cysylltiadau, hysbysebu ar Facebook a manteisio i’r eithaf ar dreiddgarwch Facebook.Linkedin Bydd ein gweithdy Linkedin yn eich cynorthwyo o gael o gorau o rwydwaith broffesiynol fwya’r byd. Mae’n cynnwys gwneud o gorau o’ch proffil personol, gwneud y cysylltiadau cywir a chreu tudalennau cwmni a grwpiau i’ch helpu i sefydlu eich awdurdod, yn ogystal â hysbysebion a dadansoddi.Ffynonellau eraill Mae bywyd i gyfryngau cymdeithasol y tu hwnt i Twitter a Facebook ac mae’n bosib fod eich cynulleidfa chi’n fwy gweithgar ar Pinterest, Instagram neu Google+. Cewch eich harwain drwy’r ffynonellau hyn ac fe ddangoswn i chi sut y gallwch beri iddynt weithio i chi.Blogio Bydd cwmnïau sy’n blogio’n cael 55% yn fwy o drafnidiaeth na’r rhai sydd ddim yn gwneud. Fe wnawn ni eich harwain drwy ganllawiau creu eich blog eich hun, datblygu cynnwys a chwilio am gyfleoedd i gael gwesteion i flogio. Gallwn hefyd gynghori ar eich perthynas â blogwyr, o adnabod blogwyr allweddol i benderfynu ar hynawsedd a chynnig syniad.Y cleientiaid rydym wedi helpu

  • Cadw
  • Capital Region Tourism
  • Cardiff University
  • Creative Rural Communities
  • National Assembly for Wales
  • Rhondda Cynon Taf
  • STAEDTLER UK
  • The Valleys Heart and Soul

Comisiynwyd Equinox i redeg cyfresi o weithdai cyfryngau cymdeithasol gyda nifer o fusnesau egin, gydag amrywiaeth o brofiad a gallu cyfryngau cymdeithasol ond i raddau helaeth nofisiaid cyfryngau cymdeithasol. Wnaeth tîm Equinox job gwych o asesu amryw o anghenion y cyfranogwyr, cymerwyd yr amser i ddeall y busnesau a’r amcanion ac yn dilyn hynny gwneud pob agwedd or’ gweithdi yn berthansol, cyraeddadwy, ymgysylltu, ac yn fwy na dim, llaw er o hwyl! Rydym ni wedi gweld gwelliant yn y cyfranogwyr cyfryngau cymdeithasol ers y gweithdai ac wedi cael adborth gwych fel “Diolch am y gweithdai, bu’r cyflwynwyr yn rhai ddosbarth cyntaf ac yn gwybod eu stwff”, “O ni’n meddwl fy mod I’n gwybod tipyn am y cyfryngau cymdeithasol cyn y gweithdai, ond nawr dw i’n sylweddoli o ni dim ond yn crafu’r wyneb” ac ein ffefryn “diolch am y gwethdi, dw I ddim yn ofnus rhagor o’r cyfryngau cymdeithasol!” Nicola Sumner- Smith, Uwch Swyddog Adfywio Gwledig