Tystebau

Ers lansio Clwb Athrawon STAEDTLER yn 2012, aeth Equinox yr ail filltir, yn wahanol i ymgyrchoedd marchnata traddodiadol, drwy greu ymwneud dwy-ochrog â’n marchnad darged graidd, drwy gyfrwng cymeradwyaeth glyfar gan artistiaid, cynnwys cyfryngau cymdeithasol arloesol ac adnoddau ymarferol sy’n cael eu harwain gan ofynion y cwricwlwm. Llwyddodd Equinox i greu cymuned ar gyfer athrawon ysgolion cynradd yn y DU ac o ganlyniad bu’n bosib i ni adeiladu llysgenhadon brand sy’n dod yn syth o’r dosbarth. Llwyddodd pob un o’r ymgyrchoedd arloesol i greu mwy o geisiadau na’r un blaenorol, mae nifer y dilynwyr sydd gennym ar gyfryngau cymdeithasol a’u hymrwymiad nhw yn uchel ac mae aelodau ein Clwb Athrawon yn ffynnu. Mae Equinox yn dod gerbron pob ymgyrch yn llaw o broffesiynoldeb a chreadigrwydd, ac nid dim ond cwrdd â thargedau y maen nhw, ond yn hytrach yn tra rhagori arnyn nhw.
Rachel Woolley, Rheolwr Marchnata gyda STAEDTLER UK
Dros y 19 mis diwethaf, daeth Equinox yn estyniad gwerthfawr i’n tîm mewnol ni, gan ddod yn rhan hanfodol o roi cymorth i ni ailfrandio ac ailffurfio sut yr hyrwyddir Castell-nedd Port Talbot ledled y DU.
Sylvia Griffiths, rheolwr cysylltiadau corfforaethol a chydraddoldeb, Cyngor Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot
Rydym wedi bod yn gweithio gydag Equniox dros y chwe blynedd ddiwethaf. Gweithredodd y cwmni’n gyflym i ddod i’r afael â chymhlethdod ein busnes gan fod yn gaffaeliad mawr wrth ein cynorthwyo i greu sylw cadarnhaol yn y cyfryngau, rheoli rhanddeiliaid pwysig a chydlynu sefydliadau aml-bartner sy’n ymwneud â’n datblygiadau blaenllaw yng Nghymru ac yn y De Orllewin.
Charlotte McCarthy, pennaeth CC a chyfathrebu, St. Modwen
Bu ansawdd uchel y sylw cyfryngol a ddarparodd Equinox mor selog ar ein cyfer dros y pedair blynedd ddiwethaf yn ail i ddim, gan ein helpu o ddifri i ledu’r neges fod gan bawb yng Nghymru gyfrifoldeb dros ymfalchïo yn eu cymunedau gan daclo tipio gyda’n gilydd.
Gary Evans, rheolwr prosiect, Taclo Tipio Cymru
Bu’n bleser gweithio gydag Equinox ar ein gŵyl flynyddol Unity Festival. Cawsom y teimlad cryf fod Equinox yn deall pob un o’n hamcanion wrth hyrwyddo’r ŵyl gan ymroi’n llwyr i holl ethos ein digwyddiad. Roedd hi wastad yn hawdd cyfathrebu â’r cwmni, a châi ymatebion i ymholiadau neu ofynion y wasg eu trin yn gyflym ac effeithlon. O ganlyniad roeddem yn hapus iawn â’r sylw gafodd yr ŵyl, ond hefyd gydag ymroddiad staff Equinox i’n digwyddiad arbennig ni, gan fynychu agoriadau a pherfformiadau – a daeth un aelod o staff yn wirfoddolwr yn ystod yr ŵyl hyd yn oed. Yn gryno, cawsom yr argraff fod staff Equinox yn poeni am yr hyn mae ein gŵyl yn ei olygu, a ddaeth yn amlwg drwy gyfrwng y ffordd y bu iddyn nhw hyrwyddo ein digwyddiadau. Daethant yn rhan estynedig o’r tîm ac ni allem fod wedi gofyn am ragor oddi wrthynt.
Ben Pettitt-Wade, Cyfarwyddwr Gŵyl Unity Festival, Theatr Hijinx
Bu i ni weithio gydag Equinox Communications am fwy na dwy flynedd, a daeth eu tîm nhw’n rhan o’n tîm ni gydol y cyfnod. Maen nhw’n llwyr wedi canolbwyntio ar y gwaith, yn gwthio ffiniau’r hyn y gellir ei gyflawni bob amser ac yn cymryd yr awenau. Mae Zara, Kate a Helen ar gael bob amser, yn siriol a byth yn rhy brysur i roi help llaw. Byddai wedi bod yn amhosib cyflawni’r hyn a gyflawnodd yr ymgyrch heb eu cyfraniad creadigol a phroffesiynol.
Vicki Spencer, Rheolwr Ymgyrch Calon ac Enaid y Cymoedd
Mae brwdfrydedd, arbenigedd a syniadau creadigol Equinox yn amhrisiadwy i ni. Maen nhw’n ein helpu i feddwl am lawer o syniadau arloesol er mwyn trosglwyddo’r neges a chreu sylw cyfryngol gwych ar y radio, yn y wasg leol a chenedlaethol ac ar draws sianeli cyfryngau cymdeithasol. Gwnaeth y tîm i ni deimlo’n hollol gartrefol, ein llenwi â hyder llwyr, ac roedden ni’n hollol barod i roi ein hysgwydd o dan y baich wrth baratoi ar gyfer seisynau tynnu lluniau, sylw cyfryngol, cyfweliadau a digwyddiadau lansio. Yn ogystal, roedden nhw’n llawer o hwyl, ond yn hollol broffesiynol yr un pryd.
Nicola Sumner-Smith, Uwch-swyddog Adfywio Gwledig, Cymunedau Gwledig Creadigol
Mae Equinox wedi creu argraff fawr arnom ni yng Nghronfa Dreftadaeth y Loteri, ac rydym yn hapus iawn â’u gwaith; dros yr wyth mlynedd ddiwethaf, bu i’w tîm egnïol, brwdfrydig a phroffesiynol ddatblygu syniadau eithriadol greadigol dro ar ôl tro, syniadau a ffurfiodd asgwrn cefn tri ymgyrch CC llwyddiannus dros ben, fel rhan o strategaeth gymunedol ehangach.
Jennifer Stewart, Rheolwr Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru
Eu brwdfrydedd a’u dealltwriaeth o’n hanghenion wedi creu argraff dda iawn. Ers eu penodi, maen nhw wedi bod i ymweld â’n tîm marchnata ni yn ein pencadlys rhyngwladol, ac roedd ein Pennaeth Cyfathrebu yn llawn edmygedd. Mae Equinox yn amlwg yn deall ein hanghenion a sefyllfa ein cyllideb. Maen nhw’n cynllunio’n ofalus ond maen nhw hefyd yn ddigon hyblyg i gwrdd â’r newid yn ein hamgylchiadau.
Richard Houdmont, Sefydliad Siartredig Marchnata yng Nghymru
Aeth Equinox i’r afael â’n busnes yn gyflym iawn, a bellach maen nhw’n estyniad naturiol o dîm marchnata Oakwood, gan yrru ymgyrchoedd cysylltiadau â’r cyfryngau ac ymateb i ymholiadau gan y wasg yn ôl y gofyn. Mae gwybodaeth y tîm o’r diwydiant twristiaeth, eu cysylltiadau yn y cyfryngau a’u ffocws ar ganlyniadau wedi arwain at sylw ardderchog i Oakwood yn y wasg, a hynny’n aml mewn byr o dro.
Zoe Wright, Rheolwr Marchnata, Parc Thema Oakwood
Mae gwybodaeth Equinox o’r sector drafnidiaeth heb ei hail, ac rydym wedi elwa’n fawr o weithio law yn llaw â’r tîm ar nifer o lansiadau gwasanaethau bysiau a hyrwyddiadau cymunedol. A hwythau’n cael eu symbylu gan ganlyniadau, ac yn rhoi sylw arbennig i beethau, mae gwerthusiad onest Equinox o gyfleoedd Cysylltiadau Cyhoeddus hefyd yn rhoi mantais gystadleuol braf i’r cwmni.
Nathan Williams, Rheolwr Marchnata, Stagecoach
Roedd Equinox yn gweithio’n galed, yn greadigol, yn onest ac yn ddibynadwy yn ein hymwneud â nhw. Roedd i tîm yn rhagewithiol wrth gynhyrchu sylw cadarnhaol yn y cyfryngau trwy gyfrwng cysylltiadau â’r wasg, gweithgareddau’r ymgyrch a digwyddiadau. Bu iddyn nhw hefyd weithio gyda’n siopau yn ardal Canolbarth De Lloegr, ac mae’r ffaith iddyn nhw ennill y cyfri hwn, er eu bod wedi’u seilio yng Nghaerdydd yn dyst o’u gallu.
Jo Moody, Pennaeth Cysylltiadau Cyhoeddus, Optegwyr Specsavers
Mewn argyfwng, cafwyd Equinox yn hollol ddibynadwy, yn hollol broffesiynol ac yn drylwyr iawn. Dyna yw barn pawb a glywais yn sôn am y cwmni hefyd.
Annie Garthwaite, Ymgynghorydd Gweithredol, ITV
Am fod gan Equinox y pecyn cywir o sgiliau, a’u bod yn meddu ar reoli perthynas da ynghyd â hyblygrwydd, maen nhw mewn lle gwych ar gyfer sefydliadau o’r tu allan i Gymru sy’n gweithio yng Nghymru. Ar ôl gweithio’n agos gyda nhw yn ystod ‘sefyllfa argyfwng cleient’, dangoson nhw fod ganddynt drosolwg ardderchog o’r cyfryngau a gwleidyddiaeth yng Nghymru ynghyd â gwybodaeth leol heb ei ail.
Richard Cox, Cyfarwyddwr, salt
Ers penodi Equinox yn 2006, parhaodd y tîm cyfan ati i roi cymorth ac arbeniged eithriadol i Ganolfan y Ddraig Goch, wrth ddarparu ymgyrch CC ragweithiol i gefnogi’r strategaeth farchnata gyffredinol. Oherwydd eu dull rhagweithiol a chreadigol, cynyddwyd ymwybyddiaeth o’r Ganolfan ar draws ystod eang o sianeli cyfryngol, gan godi ymwybyddiaeth o Ganolfan y Ddraig Goch fel un o gyrchfannau adloniant gorau’r ardal i’r entrychion.
Emma Johnstone, Rheolwr Marchnata a Chydlynu Tenantiaid, Canolfan y Ddraig Goch
Gweithiodd Equinox gyda ni er mwyn rheoli a chydlynu ymgyrch farchnata hollol integredig ar gyfer Parc Siopa Tonysguboriau ers haf 2007. Maen nhw hwed cyflwyno ymgyrch hollol integredig ar gyfer y cynllun, gan adnabod a gweithredu ystod eang o dechnegau marchnata arloesol gan godi ymwybyddiaeth o Donysguboriau i’r entrychion ymysg cynulleidfaoedd targed.
Jonathan Jessop, Savills Masnachol
Mae Equinox yn dod at ein crynodebau ymgyrchoedd yn llawn o greadigrwydd a phroffesiynoldeb. Mae’n hawdd gweithredu’u syniadau, ac roedden nhw’n syniadau eithriadol o effeithiol. Rydym yn falch ofnadwy â’r sylw a gafwyd yn y cyfryngau. Cyfrannodd yn sylweddol at drosglwyddo ein negeseuon allweddol i gynulleidfa mor eang â phosib.
Vanessa Schotes, Pennaeth Marchnata, Trenau Arriva Cymru
Gwnaeth y syniadau creadigol a ddyfeisiodd Equinox greu argraff fawr arnom, er mwyn creu cyffro o gwmpas ein noson agoriadol. Roedd y ddau ddigwyddiad lansio’n hynod lwyddiannus, gan ddenu dros 700 o westeion, ac, yn fwyaf pwysig, honno oedd y gynulleidfa gywir.
Nirali Desai, Rheolwr Marchnata, Zerodegrees
Penodwyd Equinox gan Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Cymru i ddarparu cymorth CC mewn argyfwng i’n rheolwr cyfathrebu mewnol. Darparodd Equinox gymorth amhrisiadwy, arbenigedd a phrofiad i’r Ymddiriedolaeth. Roedd ganddynt ddigon o gapasiti i ddelo â’r sylw manwl o du’r cyfryngau a ddaeth yn sgil cyhoeddi’r broblem, gan sicrhau fod y sgwrs yn cael ei monitro ac ymatebion addas yn cael eu gwneud wrth fynd ymlaen, yn ôl y galw.
Andy Scotson, Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Ddwyrain Cymru